Dota2bet

Dota2bet

年八十人服之亦当有子。卷十四小肠腑方\风癫第五治心虚惊悸不定羸瘦病方。

上二味合嚼之,令味相得,咽之。小便涩去柏子仁,加秦艽二两,干地黄六两。

忌生鱼,以豆羹服,不得用酒。又方烧乱发灰,水服方寸匕,日三服。

若四厥,脉沉绝不至者,灸之便通治哕,灸承浆七壮,炷如麦大。卷十伤寒方下\伤寒发黄第十四治诸病黄胆宜利其小便,假令脉浮当以汗解方。

宿食在小腹者,当暮发热,明旦复止。 未验,稍增令微觉。

 凡此风之发也,必由热盛,故有竹沥、葛汁等诸冷药焉。脾约者,其人大便坚小便利而反不渴。

Leave a Reply